Cipherlab
Datalogic
Honeywell
Microscan
Godex
Opticon
Primera
Zebex
Zebra